Strona główna / Firma / Ekologia / Wymagania prawne i technologiczne

Wymagania prawne i technologiczne

Kopalnie KHW SA posiadają stosowne pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia w formie decyzji ustalające wielkości emisji pyłów i gazów oraz decyzje, zgodnie z którymi prowadzą swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotowe decyzje przedstawiają aktualny i przyszłościowy zakres oddziaływania kopalń na środowisko.
W związku z dotrzymywaniem dopuszczalnych wielkości określonych w przedmiotowych decyzjach, Spółka nie ponosi kar z tytułu ich przekroczenia.

Wysoko rozwinięte kraje, a wśród nich kraje Unii Europejskiej, wypracowały pewne wymogi, którym aby sprostać koniecznym stało się wdrożenie unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej.

Zarząd KHW SA realizując politykę dostosowania do warunków rynkowych wdrożył Zintegrowany System Zarządzania. Celem opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania było dążenie do poprawy zarządzania organizacją w kopalniach, przy jednoczesnym stosowaniu zasad ochrony środowiska naturalnego, jak również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzenie powyższego systemu pozwala realizować zadania na poziomie spełniającym zasady najlepszych dostępnych technik i technologii środowiskowych.Firma planując inwestycje wykorzystuje i wdraża technologie środowiskowe przyczyniające się do wprowadzania do środowiska mniejszej ilości zanieczyszczeń.

Podstawą technologii środowiskowych stał się System Zarządzania Środowiskowego będący narzędziem kierownictwa, które nakładając odpowiedzialność oraz określając procedury i metody postępowania zapewnia strukturę organizacyjną niezbędną dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska.