Strona główna / Firma / Kariera / Rekrutacja

Rekrutacja

KARIERA:

Celem polityki personalnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. jest pozyskiwanie osób posiadających szerokie kompetencje, zaangażowanych w wykonywanie obowiązków, które będą w efektywny sposób realizowały zadania i cele Spółki przy jednoczesnej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Oferujemy naszym pracownikom szeroką ofertę szkoleń i pomoc w ich indywidualnym rozwoju.

Poszukując najlepszych kandydatów stawiamy przede wszystkim na ich wiedzę, kwalifikacje zawodowe, predyspozycje osobowościowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe.


POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO PRACOWAĆ W KHW S.A.:

• stała, stabilna praca
• atrakcyjne wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia socjalne
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

POZYSKIWANIE WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW PRZEKŁADA SIĘ NA SUKCES ORGANIZACJI. - 

DZIĘKI TEMU PRZYCZYNIAMY SIĘ DO BUDOWY I ROZWOJU RZETELNEJ ORAZ NOWOCZESNEJ FIRMY. 

 

ZASADY REKRUTACJI

Katowicki Holding Węglowy stosuje najwyższe standardy realizacji projektów rekrutacyjnych. Dba o odpowiedni dobór narzędzi i metod rekrutacyjnych.

 

KROK PIERWSZY - ZŁOŻENIE APLIKACJI


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRACY (DOSTĘPNY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W FORMIE PAPIEROWEJ W DZIALE PSYCHOLOGII PRACY I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ)
2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCJE SIĘ O ZATRUDNIENIE (DOSTĘPNY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W FORMIE PAPIEROWEJ
W DZIALE PSYCHOLOGII PRACY I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
3. ŻYCIORYS (CV)
4. KSEROKOPIE UKOŃCZONYCH SZKÓŁ
5. KSEROKOPIE ŚWIADECTW PRACY, AKTUALNEJ UMOWY O PRACĘ
6. KSEROKOPIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ
7. KSEROKOPIE ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYCH KURSACH


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie papierowej lub przesłać pocztą tradycyjną do Działu Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej w „Śląskim Centrum Usług Wspólnych” Sp. z o.o.

Ważne!
• zmiany danych personalnych dotyczących: numeru telefonu, adresu zamieszkania (do korespondencji), adresu e-mail, deklarowanych stanowisk, deklarowanych kopalni należy aktualizować w Dziale Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej
• w przypadku uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, lub zmian w przebiegu zatrudnienia o pracę należy dostarczyć do Działu Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej kserokopie uzupełnianych dokumentów

 

KROK DRUGI - SELEKCJA KANDYDATÓW

W zależności od wytycznych otrzymanych od zakładów KHW S.A., pracownik Działu Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej dokonuje wyboru Kandydatów zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwaw zakresie zasobów ludzkich.

Celem procesu selekcji jest:

• wybór Kandydatów, którzy będą najlepiej wykonywać daną pracę
• wybór pracy dla ludzi pod kątem ich zainteresowań i motywów, tak aby wykonywali pracę, która przyniesie im największą satysfakcję zawodową

 

KROK 3 - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna to szczególnie ważny etap całego procesu rekrutacyjnego. Kandydaci, których kwalifikacje najlepiej wpisują się w profil wymagań stanowiska, spotykają się ze specjalistami ds. rekrutacji oraz przedstawicielami zakładów górniczych KHW S.A.

Zasadniczym celem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych jest uzyskanie odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania:
• czy kandydat może wykonywać prace na określonym stanowisku - czy ma odpowiednie kompetencje?
• czy kandydat będzie wykonywać pracę na określonym stanowisku - czy ma odpowiednią motywację?
• W jakim stopniu kandydat będzie pasować do organizacji?

Rozmowa kwalifikacyjna zapewnia także możliwość wymiany informacji, która daje obu stronom szansę podjęcia określonej decyzji: zaproponować pracę albo nie, przyjąć ofertę albo ją odrzucić.

 

KROK CZWARTY - WYBÓR KANDYDATÓW

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów do pracy podejmuje Zarząd KHW S.A. Po otrzymaniu przez Dział Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej pozytywnej decyzji z Biura Zarządu KHW S.A. rozpoczyna się proces przyjęcia kandydatów do pracy.

 

KROK PIĄTY - INFORMACJA ZWROTNA I DECYZJA O ZATRUDNIENIU

Osoby, które zakwalifikowały się do przyjęcia w danym procesie rekrutacji zostaną o tym poinformowane drogą telefoniczną.
W przypadku braku kontaktu telefonicznego, wiadomość otrzymają drogą elektroniczną lub listowną.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz szkól, z którymi KHW SA zawarł porozumienie o kształceniu dla jego potrzeb specjalistów z dziedziny górnictwa (20.02.2012)

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Szkoły średnie KHW S.A. portal kształcenie Szkoły średnie KHW S.A. portal kształcenie 14-03-28 07:27 751.62KB Szkoły średnie KHW S.A. portal kształcenie pobierz