KWK Wujek

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową kopalni KWK "Wujek" - www.wujek.pl

Podstawowym przedmiotem działalności Kopalni jest prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego, wzbogacanie węgla, gospodarka odpadami pogómiczymi oraz sprzedaż węgla zgodnie z wymaganiami klienta przy zachowaniu spraw związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w kopami jako elementu priorytetowego w stosunku do zadań produkcyjnych, Ruch "Wujek"

Obecnie eksploatowane są pokłady: 401,405, 5041510, z których wydobywany jest węgiel ekologiczny, którego kaloryczność sięga 31000 kJ/kg, zasiarczenie 0,5 - 0,6%, a zapopielenie do 5%. Jest to węgiel poszukiwany i doceniony przez odbiorców.

Troską Kierownictwa i załogi Kopalni jest obok zachowania ciągłości wydobycia i utrzymania jakości pozyskiwanego surowca, zapewnienie ochrony zdrowia bezpieczeństwa górników prowadzących wydobycie w trudnych warunkach zagrożeń górniczych,, związanych głównie z zagrożeniem tąpaniami oraz ochrona obiektów mieszkalnych i infrastruktury miasta. Znanym i bezdyskusyjnym sposobem ochrony powierzchni jest eksploatacja podsadzkowa i jest ona stosowana wszędzie, gdzie zabudowa powierzchni tego wymaga a uwarunkowania górnicze pozwalają. Aktualnie z podsadzką płynną wydobywa się ponad 50% węgla, a wielkość ta będzie się zwiększać do ponad 73% do roku 2010 co ma związek ze 100% podsadzkową eksploatacją w polu "Stara Ligota" na którą kopalnia uzyskała koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1995 roku.

Nowością dotyczącą tego pola, jest prowadzenie wydobycia z dochowaniem warunków postawionych przez Samorząd Terytorialny zgodnie z aktualnymi postanowieniami Prawa Geologicznego i Górniczego. Warunki te, to oprócz eksploatacji wyłącznie podsadzkowej, nie przekraczania I kategorii wpływów, czyli najwyższej kategorii ochrony, narzucają również pełne rozpoznanie stanu i odporności istniejącej zabudowy i infrastruktury oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i zabiegów profilaktycznych.

Rygory w nowym polu, nie oznaczają zaniedbania interesów mieszkańców w obrębie pola macierzystego. Oprócz stosowania podsadzki hydraulicznej. Kopalnia podejmuje wiele działań w trosce o mieszkańców i ochronę środowiska.

Przykładem działania na korzyść środowiska jest zagospodarowanie popiołów energetycznych na dole kopalni. Od kilku lat sporządzana mieszanina wodno-popiolowa deszcze Ima zroby zawałowe powodując pozytywne skutki w postaci zmniejszenia obniżeń powierzchni ale też likwiduje zagrożenia pożarowe. Popioły posiadają oczywiście odpowiednie atesty i badania pod kątem ich szkodliwości, stwierdzające, że są one bezpieczne.

Kolejnym przykładem działań zmierzających do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko jest gospodarka wodami kopalnianymi- Budowa stacji uzdatniania wody pozwoliła na uzdatnianie wód słabo zmineralizowanych i przeznaczenie do celów pitnych oraz zasilania kotłowni eliminując pobór wody z sieci miejskiej. Wody zaliczone do "miernie zasolonych" służą do sporządzania mieszaniny podsadzkowej i wodno-pylowej.

Kolejnym aspektem jest zredukowanie liczby wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, które udało się osiągnąć dzięki nowatorskim metodom profilaktyki tąpaniowej. Dzięki tym działaniom udało się podnieść bezpieczeństwo górników oraz zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców terenu górniczego Kopami.

Przedstawione działania są tylko częścią ze spraw i działań prowadzonych przez Kopalnię, jednak najbardziej istotnych dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony powierzchni, Ruch "Śląsk"

Aktualnie w ruchu "Śląsk" są eksploatowane pokłady 417,502 i 510. W trakcie przygotowania do wydobycia jest pokład 409 w „Polu Panewnickim". Wydobycie węgla w całym obszarze górniczym Ruchu "Śląsk" prowadzone jest systemem ścianowym z zawałem stropu. W zależności od zalegania i sposobu rozcięcia złoża w poszczególnych partiach, ściany wybierane są w odmianie poprzecznej lub podłużnej w kierunku od pola. Analizując jakościowe parametry złoża można stwierdzić, że kopalnia posiada w 72 % węgle koksujące dobrej jakości o zawartości siarki od 0,37 - 0,42 %, generalnie jakość węgla poprawia się wraz z głębokością - w pokładach od 417 do pokładu 510 zawartość popiołu wynosi poniżej 10 %.

Ruchu "Śląsk" posiada zasoby przemysłowe w pokładach grupy rudzkiej (pokłady grupy 400) o relatywnie niższych parametrach,, oraz w pokładach grupy siodłowej (pokład 502, 504, 507 i 510) o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Obszar górniczy Ruchu "Śląsk" o nazwie "Ruda Śląska - Radoszowy" został utworzony decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5.02.1974 r. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 7,35 km2. Obszar ten zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miast: Ruda Śląska, Chorzów i Katowice.O bszar górniczy Ruchu "Śląska" graniczy z obszarami górniczymi: kopalni "Katowice -Kleofas" i "Polska - Nowy Wirek" od pomocy; Ruchu "Wujek" od wschodu, kopami "Halemba" od zachodu oraz od południa z niezagospodarowanym jeszcze obszarem górniczym "Panewniki".

Granice eksploatacyjne prawie wszystkich pokładów nie pokrywają się z granicami w/w obszaru górniczego. Przebiegają one w poszczególnych pokładach wewnątrz lub na zewnątrz obszaru górniczego, rozdzielając zasięg działalności górniczej Ruchu "Śląsk" oraz kopalń sąsiednich.

 

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.