Strona główna / Firma / Kopalnie / KWK Mysłowice - Wesoła

KWK Mysłowice - Wesoła

KWK „Mysłowice-Wesoła” powstała 1 stycznia 2007 r. z połączenia kopalń „Mysłowice” i „Wesoła”, tworząc jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce i Europie. Kopalnia - posiada potężną bazę zasobów operatywnych w postaci blisko 232 mln ton, głównie wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki, ulokowanych pod obszarem górniczym o łącznej powierzchni ok. 57,45 km2.

W niedzielę 31 maja 2015 w siedzibie KHW SA podpisany został akt notarialny dotyczący 57 ha gruntu wraz z budynkami i budowlami (teren po d. kopalni Mysłowice), w tym  z szybem Łokietek - przekazanie do SRK z dniem 1.06.2015 w celu likwidacji.

Podstawowe kierunki działalności

  • Wydobycie i wzbogacanie węgla kamiennego
  • Wydobywanie gazu ziemnego
  • Sprzedaż hurtowa paliw stałych i gazowych oraz produktów pochodnych
  • Działalność geologiczno poszukiwawcza
  • Prace badawczo - rozwojowe
  • Magazynowanie i przechowywanie towarów na składowiskach
  • Pobór i uzdatnianie wody

Obecnie eksploatowane są pokłady leżące zarówno w złożach byłej KWK „Wesoła” i KWK „Mysłowice”: 404/1, 418, 501, 510. Wydobywany z nich węgiel należy do węgli energetycznych typu 32,1 a jego wartość opałowa przekracza 25 000 kJ/kg, natomiast średnia zawartość popiołu nie przekracza 10,00%. Ważną cechą oferowanych sortymentów jest ich wyjątkowo niska zawartość siarki na poziomie 0,5 %. W związku z globalnymi próbami ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ma to obecnie szczególne znaczenie.

Należy również pokreślić, iż odbiorcy węgla nieposiadający instalacji odsiarczania spalin mogą korzystać z węgla oferowanego przez kopalnię „Mysłowice-„Wesoła” bez konieczności uiszczania opłat z tytułu zanieczyszczeń środowiska.

Kopalnia eksploatuje 10 szybów z czego na Ruchu „Wesoła” : „Bronisław”, „Piotr”, „Karol (szyby wdechowe) oraz „Wacław” i „Wentylacyjny II” (szyby wydechowe). Na Ruchu „Mysłowice”: „Łokietek”, „Sas”, „Wschodni I”, „Wschodni II” (szyby wdechowe) oraz „Południowy” (szyb wydechowy). Szyb „Jagiełło” na Ruchu „Mysłowice” został zasypany, kolejnym krokiem będzie likwidacja obiektów budowlanych związanych z szybem tj. budynku maszyny wyciągowej, wieży, budynku nadszybia.

KWK “Mysłowice - Wesoła“ jest kopalnią, w której występuje mnogość zagrożeń naturalnych, takich jak: pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego, wodne i samozapalenia węgla. Dlatego też stosowane są specjalistyczne i nowoczesne systemy, które w sposób ciągły prowadzą monitoring występujących zagrożeń zabezpieczając załogę kopalni. Na poprawę warunków bezpieczeństwa i wydajności pracy szczególne znaczenie ma zastosowanie nowoczesnego wyposażenia technicznego, takiego jak: obudowy zmechanizowane, zdalnie sterowane kombajny ścianowe, wysoko wydajne przenośniki ścianowe i taśmowe, kombajny chodnikowe, kolejki podwieszane, spalinowe i spągowe.

Poza naturalnymi, materialnymi i organizacyjnymi zasobami decydującymi o potencjale KWK "Mysłowice-Wesoła" fundamentalnym zasobem są jej kadry. Dzisiejsi pracownicy kopalni to profesjonaliści wyspecjalizowani w różnych dziedzinach, obsługujący urządzenia najnowszej generacji i realizujący czynności w ramach nowoczesnych technologii. Wspomniana wcześniej współpraca kierownictwa firmy i załogi realizowana m.in. poprzez kontakty z reprezentantami pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych przyczynia się do poprawy efektywności pracy i wpisuje się w zgodny z górniczą tradycją schemat wzajemnego szacunku dla pracy kierownictwa i załogi.

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie tej załogi, metodyczne podnoszenie kompetencji kadry inżynieryjno – technicznej wdrażanie coraz nowocześniejszych technologii, etc. skutkują podnoszeniem bezpieczeństwa pracy, wzrostem wydajności firmy, wzrostem jej konkurencyjności oraz stabilizacją rynkową przedsiębiorstwa.

Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa jest funkcjonujący w kopalni „Mysłowice-Wesoła” Zintegrowany System Zarządzania i uzyskany Certyfikat dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001.

Wykorzystywanie wspólnych doświadczeń, czerpanie z tego, co najlepsze w górniczej tradycji i stałe doskonalenie to elementy współtworzące progresywną kulturę Kopalni „Mysłowice-Wesoła”, dającą nadzieję na stabilne funkcjonowanie zakładu w następnych dziesięcioleciach.

Z dniem 1 kwietnia 2017 kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych (spółka zależna KHW SA) zostały przejęte przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.