Strona główna / Firma / Kopalnie / KWK Mysłowice - Wesoła / Historia KWK Mysłowice-Wesoła

Historia KWK Mysłowice-Wesoła

Powstanie KWK Mysłowice - Wesoła

W niedzielę 31 maja 2015 w siedzibie KHW SA podpisany został akt notarialny dotyczący a gruntu wraz z budynkami i budowlami (teren po d. kopalni Mysłowice), w tym  z szybem Łokietek - przekazanie do SRK z dniem 1.06.2015 w celu likwidacji.

Z dniem 1.01.2007 roku na mocy Uchwał Zarządu KHW SA nr 701/2006; nr 704/2006; nr 706/2006 z dnia 4.09.2006r z połączenia Kopalni ”Mysłowice” i Kopalni „Wesoła” utworzono Centrum Wydobywcze Kopalnia „Mysłowice-Wesoła”.

Od momentu połączenia obu kopalń w jeden podmiot rozpoczęła się integracja kopalń „Wesoła” i „Mysłowice” w jeden spójny organizm gospodarczy o trwałych fundamentach ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. Aby tego dokonać podjęto ogromny wysiłek we wszystkich sferach działalności zakładu górniczego.

Najważniejszym celem w tej fazie konsolidacji było zjednoczenie potencjału ludzkiego, technicznego i finansowego obu kopalń w celu poprawy niełatwej sytuacji finansowej zakładów i doprowadzenia do pełnej funkcjonalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W zakresie organizacyjnym należało najpierw zabezpieczyć możliwość prowadzenia pracy kopalni w układzie dwuruchowym poprzez utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, by w dalszej perspektywie dokonać faktycznego połączenia i uproszczenia struktur zarządzania KWK „Mysłowice – Wesoła”. Udało się tego dokonać jeszcze w 2007 roku.

Integracja techniczna struktury kopalni

Skomplikowanym zadaniem była też integracja techniczna struktury kopalni. Pomimo, że obydwie kopalnie przed połączeniem były już w pewien sposób połączone przede wszystkim wyrobiskami wentylacyjnymi, to jednak docelowa koncepcja modelu kopalni wymagała wykonania w stosunkowo krótkim czasie istotnych wyrobisk i wyposażenia ich w maszyny i urządzenia. Zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono niezależną podziemną trasę transportu urobku z Ruchu „Mysłowice” do Ruchu „Wesoła”, zbudowano i uruchomiono nową nitkę odstawy z części wschodniej Ruchu „Wesoła” oraz umożliwiono transport urobku przenośnikami taśmowymi z poziomu 665 m na poziom 465 m – w sumie zbudowano i zmodernizowano blisko 10 km odstawy taśmowej. Dodatkowo wykonano szereg wyrobisk górniczych łączących obydwa ruchy kopalni w celu umożliwienia transportu urobku i materiałów oraz dla celów wentylacyjnych. Działaniom tym towarzyszyły intensywne prace w zakresie integracji systemów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury podziemnej i powierzchniowej.

Należy zauważyć, że wszystkie te prace wykonano równolegle do prowadzonego procesu wydobycia węgla. Niewątpliwym sukcesem ww. działań jest to, że w tym okresie udało się wspólnie stworzyć nowy zakład górniczy o jednolitej i przejrzystej strukturze organizacyjnej, spójnej i funkcjonalnej koncepcji dalszej eksploatacji złoża i rozwoju kopalni. Zmodernizowany w 2007 roku układ odstawy urobku jest nadal wzbogacany o mobilne układy transportu ludzi i materiałów oraz nowe drogi wentylacyjne zapewniające odpowiednie warunki klimatyczne dla eksploatacji węgla na poziomie 865 m.

Eksploatacja wyrobisk

W roku 2008 wykonano wyrobiska dla śc. 401G w pokł. 510 w.3 poz. 500m, którą oddano do eksploatacji w miesiącu kwietniu a zakończono w m-cu lipcu 2008 r. Wykonano wyrobisko 2 S bis dla śc. 401 pokł. 510 w. 2, którą planuje się oddać do eksploatacji w miesiącu wrześniu. Od miesiąca marca prowadzi się eksploatację śc. 507 i jednocześnie wykonuje się wyrobiska korytarzowe dla projektowanej śc. 506.

Na historię kopalni „Mysłowice-Wesoła” składają się historie dwóch kopalń - obecnie Ruchów, z których powstała.

---- z dniem 1 czerwca 2015 ruch Mysłowice przekazany został do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.