Strona główna / Firma / Grupa kapitałowa / Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. (www.scuw.pl) powołane zostało na podstawie Uchwały nr 1162/2015 Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach z dnia 30.07.2015 oraz Uchwały nr 1480/2015 Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach z dnia 30.10.2015 z dniem 01.11.2015 roku Centrum Usług Wspólnych zostało wykreślone ze struktury organizacyjnej KHW S.A. oraz zbyte na rzecz Spółki Szkoleniowej Sp. z o.o. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, tworząc tym samym dedykowaną spółkę zależną – docelowo powstało z dniem 7.12.2015 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (ŚCUW Sp. z o.o.). Efekt synergii pozwolił na zwiększenie oferty  świadczonych usług, poprawę ich jakości i łatwiejszy do nich dostęp dla potencjalnych klientów.

SZKOLENIA PRZEDE WSZYSTKIM

Śląskie Centrum Usług Wspólnych  Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa, działa na rynku od 1996 roku na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Posiada Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty oraz certyfikat jakości ISO 9001. W 2009 roku firma uzyskała Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2014 roku Spółka uzyskała Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Od 2009 roku przy Śląskim Centrum Usług Wspólnych działa Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa – szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2015 roku firma przyjęła i stosuje zasady Standardu Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Głównym celem działalności ŚCUW w przedmiocie usług szkoleniowych jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie  i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. dysponuje dwoma Ośrodkami Szkolenia: w Katowicach i Mysłowicach, filiami przy kopalniach KHW S.A., własnymi salami dydaktycznymi we wszystkich ośrodkach, pracownią komputerową, halą maszyn, pracownią zajęć praktycznych oraz Pracownią Badań Psychologicznych.

Ważne jest dla nas indywidualne podejście do Klienta. W zależności od potrzeb Klientów organizujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibach Klientów, podczas sesji wyjazdowych oraz e-learningowe.

Potencjał firmy to przede wszystkim ludzie. Śląskie Centrum Usług Wspólnych  współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i przemysłu, jest w stałym kontakcie  z różnorodnymi instytucjami i urzędami państwowymi. Dzięki temu oferta firmy jest stale dopasowywana do najnowszych rozwiązań i trendów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.Spółka jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Od stycznia 2011 Spółka realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CZYM JESZCZE ZAJMUJE SIĘ ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Oprócz szkoleń, które są głównym przedmiotem działalności ŚCUW, Centrum zajmuje się również obsługą kadrowo-płacową, archiwum KHW S.A., księgową, organizacyjno-administracyjną oraz rekrutacją nowych pracowników realizowaną przez Dział Psychologii Pracy i Interwencji Kryzysowej.

ZAJMUJĄ SIĘ TYM ODPOWIEDNIE DZIAŁY:

DZIAŁ PSYCHOLOGII PRACY I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zespół psychologów świadczy usługi w zakresie:

 • badań psychologicznych osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej:
  • osób pracujących na stanowiskach górniczych;
  • kierowców zawodowych oraz osoby kierujące pojazdami w celach służbowych;
  • kierowców skierowanych na badania ze względu na zatrzymane/odebrane prawo jazdy (kierowca po alkoholu, punkty karne, wypadek);
  • operatorów i osób wymagających pełnej sprawności psychoruchowej;
  • osób ubiegających się  i posiadających  pozwolenie na nabywanie
  • oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń;
 • prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji;
 • koordynowania działań związanych ze stypendiami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów szkół wyższych;
 • pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej;
 • projektowania i zarządzania projektami szkoleniowo – doradczymi w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • koordynowania działań Komisji ds. odszkodowań i zadośćuczynień dla poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w zakładach wchodzących w skład KHW S.A.;
 • monitorowania zachowań pracowników w zakresie działań nieetycznych;
 • doradztwa i dbałości o przestrzeganie standardów etycznych.

DZIAŁ KADROWO-PŁACOWY

a) Dział Kadr zajmuje się:

• dbałością o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym
• prowadzeniem wszystkich spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
• prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami ustawodawcy
• bieżącą obsługą pracowników kopalń KHW S.A., Katowickiego Węgla Sp. z o.o. oraz Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
• prowadzeniem korespondencji z instytucjami dotyczącą spraw pracowniczych
• ustalaniem i naliczaniem urlopów
• prowadzeniem ewidencji pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych
• ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i członków ich rodzin
• ustalaniem uprawnień emerytalnych pracowników
• prowadzeniem wszelkiej korespondencji dotyczącej byłych pracowników kopalń KHW S.A., w tym również kopalń zlikwidowanych oraz byłych pracowników spółek zależnych

b) Dział płac zajmuje się:

• naliczaniem, realizacją wypłat i rozrachunków wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zakładach KHW S.A.
• obsługą zajęć egzekucyjnych
• całokształtem prac związanych z naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy
• sporządzaniem deklaracji i informacji rocznych związanych z podatkiem od osób fizycznych
• kompleksową obsługą procesów naliczania i realizacji wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
• rozliczaniem i ewidencją księgową wszystkich zdarzeń wynikających z realizacji procesów płacowych
• naliczaniem i realizacją zagadnień związanych z obsługą deputatu węglowego osób uprawnionych w KHW S.A.
• prowadzeniem korespondencji oraz bieżącą, kompleksową obsługą pracownika związaną z wystawianiem zaświadczeń
o wysokości wynagrodzeń na wniosek pracownika, banków, sądów i innych instytucji zewnętrznych.
• sporządzaniem zestawień wynagrodzeń na dokumencie RP-7 dla celów emerytalno-rentowych
• całokształtem działań wynikających z zawartych umów związanych z obsługą procesów płacowych realizowanych na rzecz pracowników Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej KHW S.A. i innych podmiotów

 

DZIAŁ ARCHIWUM KHW S.A.

Centralne archiwum gromadzi materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną własną oraz jednostek organizacyjnych.

Do zakresu działania centralnego archiwum należy:

• przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
• przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych materiałów
• udostępnianie, przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
• inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę, po uzyskaniu zgody archiwum państwowego

 

DZIAŁ KSIĘGOWY

Zadaniem Zespołu Księgowości Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest obsługa księgowa, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowo-podatkowej Spółki oraz zewnętrznych podmiotów, z którymi zawarto umowy
o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Aktualnie do obsługiwanych przez Zespół zewnętrznych podmiotów należą:
Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowicki Węgiel Sp. z o.o., Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Obsługa księgowa jest realizowana przez:

• Dział Środków Trwałych
• Dział Obsługi Bankowej
• Dział Kosztów Własnych
• Dział Obsługi Należności
• Dział Obsługi Zobowiązań
• Dział Rozliczeń Podatkowych
• Dział Sprawozdawczości

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Do zadań działu należy:

• organizacja w zakresie administracyjno-lokalowym
• organizacja w zakresie udzielania zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane
• organizacja w zakresie umów cywilnoprawnych
• organizacja w zakresie obsługi pojazdów
• organizacja w zakresie obsługi kancelaryjnej
• organizacja w zakresie obsługi informatycznej
• prowadzenie innych spraw organizacyjnych