Wskazniki

Katowice dn. 29.03.2017 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami),  dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Katowicki Holding Węglowy S.A. za rok 2016, wynoszą:

 KHW S.A.

 

DLA PRZERW PLANOWANYCH

DLA PRZERW NIEPLANOWANYCH
bez katastrofalnych / z katastrofalnymi

SAIDI
[minuty / odbiorcę / rok]

44,45

0,00 / 0,00

SAIFI
[ilość przerw / odbiorcę / rok ]

1,484

0,00 / 0,00

MAIFI
[ilość przerw/odbiorcę/rok]

0,00

0,00

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (zgodnie z definicją podaną w ustawie Prawo energetyczne art.3 ust.13), do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi: 155

Objaśnienia:

 • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej
  i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy
  w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • przerwa krótka, to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy
  i nie dłużej niż 3 minuty,
 • przerwa długa to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 12 godziny,
 • przerwa bardzo długa, to przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
 • przerwa planowana, to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie
  z zapisem w § 42 pkt 4 w/w rozporządzenia.