Strona główna / BIP / Status

Status

Katowicki Holding Węglowy SA jest jednoosobową spółką akcyjną w której 100 % akcji obejmuje Skarb Państwa.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300 148 440 zł i dzieli się na 30 014 844 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) ustawy z dnia 28.11.2003 r. w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 (Dz.U. nr 210, poz. 2037) oraz na podstawie Statutu KHW SA

Krajowy Rejestr Sadowy Nr. 0000046994 NIP: 634-001-35-13

Organizacja

W skład Katowickiego Holdingu Węglowego SA wchodzą 4 kopalnie posiadające status zakładu w ramach Spółki i nie posiadające osobowości prawnej, są to:

 1. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach
 2. KWK "Murcki-Staszic" w Katowicach
 3. KWK "Wieczorek" w Katowicach
 4. KWK "Wujek" w Katowicach.

W ramach Grupy Kapitałowej KHW SA funkcjonuje także KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o., w której KHW SA posiada 100 % udziałów.*) Podporządkowanie poszczególnych zakładów określa schemat organizacyjny Biura Zarządu KHW SA Schematy organizacyjne poszczególnych zakładów ustalają podporządkowanie poszczególnych pionów i służb, wynikające m.in. ze struktury spółki i wymogów prawa geologiczno-górniczego i innych ustaw.

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wydobywanie węgla kamiennego [PKD 05.10.Z]
 2. Górnictwo gazu ziemnego [PKD 06.20.Z]
 3. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków [PKD 08.11.Z]
 4. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 08.99.Z]
 5. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego [PKD 09.10.Z]
 6. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie [PKD 09.90.Z]
 7. Produkcja artykułów piśmiennych [PKD 17.23.Z]
 8. Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z]
 9. Naprawa i konserwacja maszyn [PKD 33.12.Z]
 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 11. Wytwarzanie energii elektrycznej [PKD 35.11.Z]
 12. Przesyłanie energii elektrycznej [PKD 35.12.Z]
 13. Dystrybucja energii elektrycznej [PKD 35.13.Z]
 14. Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z]
 15. Wydobywanie paliw gazowych [PKD 35.21.Z]
 16. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym [PKD 35.22.Z]
 17. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.23.Z]
 18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z]
 19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z]
 20. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [PKD 37.00.Z]
 21. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z]
 22. Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z]
 23. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z]
 24. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z]
 25. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z]
 26. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związanaz gospodarką odpadami [PKD 39.00.Z]
 27. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [PKD 41.10.Z]
 28. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnychi niemieszkalnych [PKD 41.20.Z]
 29. Roboty związane z budową dróg i autostrad [PKD 42.11.Z]
 30. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [PKD 42.12.Z]
 31. Roboty związane z budową mostów i tuneli [PKD 42.13.Z]
 32. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z]
 33. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych[PKD 42.22.Z]
 34. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [PKD 42.91.Z]
 35. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane [42.99.Z]
 36. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z]
 37. Przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z]
 38. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z]
 39. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane[PKD 43.99.Z]
 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych [PKD 46.12.Z]
 41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych [PKD 46.13.Z]
 42. Działalność agentów specjalizujących w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z]
 43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów równego rodzaju [PKD 46.19.Z]
 44. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych [PKD 46.71.Z]
 45. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego [PKD 46.73.Z]
 46. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego [PKD 46.74.Z]
 47. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych [PKD 46.75.Z]
 48. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów [PKD 46.76.Z]
 49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [PKD 46.77.Z]
 50. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana [PKD 46.90.Z]
 51. Sprzedaż pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z]
 52. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79 Z]
 53. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91]
 54. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganamii targowiskami [PKD 47.99.Z]
 55. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski [PKD 49.31.Z]
 56. Transport drogowy towarów [PKD 49.41.Z]
 57. Działalność drogowa związana z przeprowadzkami [PKD 49.42.Z]
 58. Transport rurociągami paliw gazowych [PKD 49.50.A]
 59. Transport rurociągowy pozostałych towarów [PKD 49.50.Z]
 60. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [PKD 52.10.A]
 61. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]
 62. Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy [PKD 52.21.Z]
 63. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy [PKD 52.22.B] 
 64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania [PKD 55.20.Z]
 65. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z]
 66. Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z]
 67. Działalność w usługowa w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD  59.20.Z]
 68. Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z]
 69. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z]
 70. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z]
 71. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z]
 72. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z]
 73. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z]
 74. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z]
 75. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z]
 76. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z]
 77. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z]
 78. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]
 79. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z]
 80. Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z]
 81. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]
 82. Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z]
 83. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z]
 84. Pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B]
 85. Badania i analizy związane z jakością żywności [PKD 71.20.Z]
 86. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z]
 87. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczychi technicznych [PKD 72.19.Z]
 88. Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z]
 89. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A]
 90. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych[PKD 73.12.B]
 91. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C]
 92. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D]
 93. Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]
 94. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z]
 95. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
 96. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
 97. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z]
 98. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [PKD 77.32.Z]
 99. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery [PKD 77.33.Z]
 100. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z]
 101. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z]
 102. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach [PKD 81.10.Z]
 103. Pozostałe sprzątanie [PKD 81.29.Z]
 104. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z]
 105. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z]
 106. Pozostała działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieskalsyfikowana [PKD 82.99.Z]
 107. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B]
 108. Działalność archiwów [PKD 91.01.B]
 109. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z]
 110. Działalność rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe [69.20.Z]
 111. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z]
 112. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura [82.11.Z].

 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki reprezentuje i prowadzi sprawy Spółki Sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają Uchwały Zarządu, w szczególności ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, ustanawianie prokury, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30 000 EURO, zbywanie i nabywanie nieruchomości, a także sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

 • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 • Zarząd podejmuje decyzje z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora kopalni lub innego zakładu oraz na wniosek Zespołu Biura Zarządu Spółki.
 • Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał lub poleceń służbowych zawartych w protokołach z posiedzeń.

Skład Zarządu KHW SA IX kadencji:

 1. Tomasz Cudny  - Prezes Zarządu
 2. Bronisław Gaj - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
 3. Jarosław Jaromin - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
 4. Krzysztof Miśka - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 5. Wiesław Piecha - Wiceprezes Zarządu ds. Pracy

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do najważniejszych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • Wydawanie opinii, na wniosek Zarządu w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wydawanie zgody na nabywanie nieruchomości w trybie przepisów art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ),
 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości o wartości rynkowej równowartej w złotych polskich od 15 000 EURO do 30 000 EURO.
 • Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki
 • Przeprowadzanie analizy bieżącej i kontroli spraw związanych z realizowaniem ustawy przez Zarząd Spółki.

Skład Rady Nadzorczej IX kadencji:

 1. Anna Margis - przewodnicząca, reprezentant Skarbu Państwa
 2. Rafał Dąbrowski - reprezentant Skarbu Państwa
 3. Marta Dzikowska - reprezentant Skarbu Państwa
 4. Ewa Beata Jaszczura - reprezentant Skarbu Państwa
 5. Ryszard Śmiech - reprezentant Skarbu Państwa
 6. Tomasz Lechosław Knap - z wyboru pracowników
 7. Krystyna Wierzba - z wyboru pracowników
 8. Bożena Ochenkowska - z wyboru pracowników 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podział zysków lub pokrycie strat,
 • Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • Zmiana Statutu Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • Sposób i warunki umorzenia akcji,
 • Połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • Emisja obligacji,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy wpływające do KHW SA na piśmie, są przyjmowane i rejestrowane w Kancelarii Głównej Biura Zarządu a następnie kierowane do Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów Zarządu. Po dekretacji dokonanej przez Członka Zarządu pisma kierowane są do odpowiednich merytorycznie Zespołów Biura Zarządu, gdzie przygotowywana jest odpowiedź w sprawie.

W sprawach dotyczących zagadnień związanych z kopalniami, zasięgana jest opinia kopalni. Dekretacja Członka Zarządu może także skierować daną sprawę do załatwienia bezpośrednio przez poszczególne kopalnie.

Odpowiedź w sprawie dokonywana jest w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały lub uregulowania w formie zarządzenia, kierowane są do odpowiednich merytorycznie Zespołów Biura Zarządu, w celu przygotowania wniosku, który podpisuje Członek zarządu. Podejmowanie uchwał następuje na posiedzeniu zarządu zgodnie z uregulowaniami kodeksu spółek handlowych. Uchwały i inne decyzje Zarządu KHW SA są następnie przekazywane do wykonania poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

Sprawy kierowane bezpośrednio do kopalń, są załatwiane na poziomie kopalni, o ile nie przekraczają kompetencji zawartych w pełnomocnictwach. W przeciwnym razie przekazywane są drogą służbową do Biura Zarządu, celem rozpatrzenia zgodnie z obowiązującą w KHW SA procedurą.

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych W Biurze Zarządu KHW SA prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr uchwał Zarządu KHW SA - w Zespole Organizacji Zarządzania,
 • Rejestr uchwał Rady Nadzorczej - w Zespole Organizacji Zarządzania,
 • Rejestr umów - w Zespole Organizacji Zarządzania,
 • Rejestr kontroli - Zespół Kontroli Wewnętrznej,
 • Rejestr spraw i pism wpływających i wypływających - Kancelaria Ogólna, Sekretariaty członków Zarządu.


Akta spraw załatwionych przechowane są odpowiednich merytorycznie zespołach Biura Zarządu w teczkach spraw w kolejności według spisu spraw w każdej z teczek. Po upływie czasu ich przechowywania, określonego w instrukcji kancelaryjnej, akta spraw są brakowane i przekazywane do archiwum zakładowego KHW SA Sposób przekazywania i udostępniania akt na zewnątrz reguluje Instrukcja Kancelaryjna Biura Zarządu KHW SA Archiwum zakładowe KHW SA znajduje się w KWK "Staszic".

*) 6 listopada 2014 udziały w spółce "Kazimierz-Juliusz" sp. z o.o. zostały sprzedane przez KHW SA Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA