OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

2018 04/10 Wtorek

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

 

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, przy ul. Damrota 16-18 (40-022 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046994, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS, o nadanym NIP: 634-001-35-13 oraz REGON: 271824478, o kapitale zakładowym w wysokości: 278.510.740,00 zł (w całości wpłaconym), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”) niniejszym ogłasza i udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Spółka Przejmująca) z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (Spółka Przejmowana), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcję, którą Spółka Przejmująca wyda jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

 

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został w dniu 4 kwietnia 2018 r. uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (Spółka Przejmowana).

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Plan Połączenia z dnia 4.04.2018r Plan Połączenia z dnia 4.04.2018r 18-04-10 12:54 420.9KB Plan Połączenia z dnia 4.04.2018r pobierz

wszystkie