Podział KHW S.A.

2017 06/13 Wtorek

W ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., kierując się potrzebą wyłączenia z działalności Spółki obszarów związanych z gospodarką mieszkaniową  podjął decyzję o przeprowadzeniu podziału KHW S.A., zgodnie z przepisem art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, z późn. zm.), tzw. podziału przez wydzielenie.

W dniu 01 czerwca 2017 roku, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, uchwał podziałowych, doszło do obniżenia kapitału zakładowego KHW S.A. oraz  jego podwyższenia
w ŚDSM, o wartość  przeniesionych zasobów mieszkaniowych. W następstwie dokonania podziału doszło do przeniesienia majątku mieszkaniowego na Śląsko – Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o., przy zachowaniu bytu prawnego KHW S.A.

Śląsko – Dąbrowska Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. z dniem 01 czerwca
2017 roku wstąpiła w prawa i obowiązki spółki dzielonej (KHW S.A.), związane
z przejętym majątkiem, co szczegółowo określone zostało w Planie podziału, w którym zawarto ponadto dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających ŚDSM. Tak więc zrealizowany został cel, aby wszystkie zasoby, obejmujące tzw. mieszkania zakładowe byłych kopalń KHW S.A. znalazły się w jednym, wyspecjalizowanym w zarządzaniu nieruchomościami, podmiocie gospodarczym.

Po dokonanym podziale, ŚDSM pozostaje nadal w Grupie Kapitałowej
KHW S.A., który aktualnie jest właścicielem 64,18 % udziałów. Drugim wspólnikiem jest Skarb Państwa.

W tym stanie faktycznym, w ramach KHW S.A. pozostały jedynie aktywa pozaprodukcyjne, które zostały wyłączone z transakcji z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., sfinalizowanej w dniu 01 kwietnia 2017 roku. Prowadzone są obecnie działania zmierzające do ich zagospodarowania, w tym zbycia na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Skarbu Państwa, w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 613, z późn. zm.).

Należy podkreślić, że w wyniku powyższych działań restrukturyzacyjnych, nie uległa zmianie sytuacja prawna osób uprawnionych do nabycia lokali mieszkalnych w trybie z dnia 15 grudnia 2000 o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa  (Dz.U.2016.52 tj. z dnia 2016.01.12).

wszystkie