Konkurs na stanowisko prezesa Katowickiego Węgla sp. z o.o.

2017 02/16 Czwartek
                                                                                                                                                         Załącznik nr 2

do uchwały Rady Nadzorczej „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

Nr 92/VII/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

 

Rada Nadzorcza
„Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice


działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z poźn. zm.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 7 marca 2017 r. do godziny 900. Zgłoszenia należy składać bezpośrednio w kancelarii Spółki, pokój nr 216 lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” – na adres: Rada Nadzorcza „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice.


1. Kandydaci na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym powinni spełniać następujące wymagania formalne:


a. ukończone wyższe studia magisterskie,
b. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowana znajomość branży węglowej),
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.


2. Wymagane dokumenty i oświadczenia (dokumenty ponumerowane):


a. życiorys i list motywacyjny,
b. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz inne dokumenty potwierdzające ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia,
c. dokumenty potwierdzające minimum 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
d. oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych,
e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
g. kserokopia dowodu osobistego,
h. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
i. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego albo postępowania dyscyplinarnego,
j. oświadczenie o prowadzonej przez kandydata i osoby bliskie, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, działalności gospodarczej z podaniem formy działalności i jej rodzaju,
k. posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach niepublicznych na dzień złożenia oświadczenia,
l. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych,
m. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
n. informacja o adresie korespondencyjnym i numerze telefonu kandydata.

Każde z oświadczeń powinno być odrębnie podpisane przez kandydata. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.


Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 14:00.


Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 marca 2017 r. O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani listem poleconym nadanym przez Spółkę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem rozmowy.


Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:


1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu,

5) zagadnienia z zakresu sprzedaży, promocji i marketingu, public relations,

6) zagadnienia z zakresu rachunkowości,

7) zagadnienia z zakresu oceny projektów inwestycyjnych,

8) zagadnienia z zakresu audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

9) zasady i przepisy prawa pracy, zbiorowych stosunków pracy i polityki rekrutacyjnej.

Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu ubiegać się będzie dotychczasowy członek zarządu Spółki to Rada Nadzorcza dokona oceny działalności w/w kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                             Wiceprzewodnicząca               Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

                                                                                    Rady Nadzorczej

        Bernadeta Pasja                                            Beata Szymanek                               Leon Kurczabiński

 

Wyciąg z Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

  

  1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. mogą otrzymać podstawowe informacje o Spółce w dniach od 21 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. w godzinach od 1000 do 1400 w kancelarii Spółki (pokój nr 216), po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności. 
  2. Wydawanie materiałów informacyjnych kandydatom potwierdzane jest przez wydającego  stosownym poświadczeniem. Kopia poświadczenia pozostaje w dokumentacji Rady Nadzorczej

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
ogloszenie Prezes KW.pdf ogloszenie Prezes KW.pdf 17-02-16 10:07 142.94KB ogloszenie Prezes KW.pdf pobierz

wszystkie